Pravidlá ochrany súkromia

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
  osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ing. Denisa
  Džuganová, IČO 53 930 011, so sídlom: Laborecká 2875/17, 052 01 Spišská Nová Ves
  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  
  Ing. Denisa Džuganová
  IČO: 53 930 011
  DIČ: 1085649356
  adresa: Laborecká 2875/17 , 052 01 Spišská Nová Ves
  telefón: +421 949 241 251
  e-mail: [email protected]
  Číslo živnostenského registra: 860 – 29067
  Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves od 7. 7.
  2021
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo
  identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú
  možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad
  meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či
  viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej,
  kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 4. prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli pri vyplňovaní
  kontaktného formulára v rámci Facebookovej reklamy, alebo na webovej stránke alebo
  osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky,
 5. prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre
  plnenie zmluvy.
  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 6. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
   plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)
  Zákona,
   oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä
  pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f)
  Zákona,

 Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä
pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a)
Zákona

 1. Účelom spracovania osobných údajov je
   vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
  vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné
  údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),
  poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy,
  bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany
  prevádzkovateľa plniť,
   účelom spracovania osobných údajov je vybavenie vašej požiadavky na bezplatnú
  konzultáciu, komunikácia s vami, ako aj na ďalšie marketingové účely.
 2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu
  rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný
  súhlas.
  IV. Doba uchovávania osobných údajov
 3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
   po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
  medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných
  vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu),
   po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
  marketingu, najdlhšie.
 4. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 5. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe
zmluvy,
 zaisťujúce technickú podporu webovej stránky a ďalšie služby súvisiace s
prevádzkovaním e-shopu
 zaisťujúce marketingové služby.

 1. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny
  mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách
  sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
   právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
   právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie
  spracovania podľa § 24 Zákona,
   právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona,
   právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
   právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
   právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu
  alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že
  sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
  VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov
  1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k
  zabezpečeniu osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
  osobných údajov v listinnej podobe.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
  VIII. Záverečné ustanovenia
 5. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste
  oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 6. S týmito podmienkami súhlasíte aj zadaním Vášho mena, e-mailu, v kontaktnom formulári
  na webe a na facebookovej reklame. Týmto potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s
  podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany
  osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú
  verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
 8. Táto politika ochrany osobných údajov môže byť aktualizovaná. Prevádzkovateľ novú
  verziu ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18.03.2024.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, neváhajte ma
kontaktovať na [email protected].